افزونه قیمت گذاری پویا بر اساس نقش کاربری | Woo Dynamic Pricing By User Role
28,000 تومان
  • قابلیت قیمت گذاری محصولات بر مبتنی بر نقش کاربر
  • فعال/غیر فعال کردن تخفیف و … برای گروه خاصی از کاربران 
  • نمایش یک یا چند قیمت برای هر نقش کاربر
  • امکان نمایش قیمت اصلی در کنار قیمت تخفیف برای کاربر